บริษัทเอส.เค. โอเอ เซ็นเตอร์ จำกัด(สำนักงานใหญ่)

ที่อยู่ 107/4-5 ถ.สิงหวัฒน์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

เบอร์โทรศัพท์ 055-248998 สายด่วน 093-1313993 (สำนักงานใหญ่)

เบอร์โทรศัพท์ 053-279799                                (สาขาเชียงใหม่)

เบอร์โทรศัพท์ 02-1010169                                (สาขากรุงเทพ)